Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsbolechowo.pl

Treść strony

Aktualne oferty pracy

OFERTA PRACY Z DNIA 19.09.2022r.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: SEKRETARZ SZKOŁY

OPIS STANOWISKA

 1. Gromadzenie, wprowadzanie danych oraz opracowywanie sprawozdań dot. spraw uczniowskich,
 2. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania –legitymacji oraz innych dokumentów,
 3. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz przyjęć do klas I, prowadzenie ewidencji elektronicznej uczniów, ewidencji młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu,
 4. Prowadzenie ewidencji wycieczek szkolnych,
 5. Prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie decyzji zwolnień uczniów np.: z zajęć wychowania fizycznego,
 6. Drukowanie świadectw uczniowskich,
 7. Sporządzanie i drukowanie arkuszy ocen,
 8. Prowadzenie ewidencji wypadków uczniów oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 9. Przygotowywanie legitymacji uczniowskich, , ich duplikatów, przedłużanie ich ważności oraz prowadzenie rejestru wydanych dokumentów,
 10. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dla uczniów,
 11. Przyjmowanie dokumentów związanych z przyjęciem ucznia do szkoły i przenoszeniem ich do innej szkoły,
 12. Przygotowanie dokumentów uczniów Zespołu Szkół do archiwizacji oraz innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami,
 13. Właściwe organizowanie pracy własnej zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań,
 14. Wykonywanie innych zadań i prac dotyczących zajmowanego stanowiska zleconych przez Dyrektora szkoły, a w czasie jego nieobecności przez jego Zastępców.

Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół/Wicedyrektor Zespołu Szkół

Warunki pracy: praca w wymiarze 1 etatu - umowa na zastępstwo, praca przy komputerze

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1. Wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2. Znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia jednostki oświatowej feryjnej (min Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Ustawa o pracownikach samorządowych)
3. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

4.Inicjatywa, kreatywność dotycząca wykonywania obowiązków i rozwiązywania problemów,
5. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej,

 1. wiedza z zakresu funkcjonowania edukacji,
 2. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
  8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. Nieposzlakowana opinia;
  11. Obywatelstwo polskie.

 

POŻĄDANE CECHY OSOBOWOŚCI NA DANYM STANOWISKU:

 1. samodzielność i komunikatywność,
 2. konsekwencja i wytrwałość w realizacji celów,
 3. radzenie sobie z trudnymi problemami i odpowiedzialność za podjęte decyzje,
 4. punktualność, dokładność i systematyczność,
 5. zdolność pracy bez nadzoru,
 6. elastyczność w wykonywaniu zadań,
 7. zdolność analitycznego myślenia,
 8. współpraca zespołowa,
 9. odporność psychiczna na stres, konflikty, sytuacja kryzysowe i zmiany w pracy,
 10. odpowiedzialność za podjęte decyzje,
 11. wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji,
6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2022r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół).
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postępowania rekrutacyjnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4424
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-29 11:26:33